четверг, 19 мая 2016 г.

"СПАДОК ВІД ЯЦЕНЮКА"...


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 25 березня 2014 р. № 112 
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань пенсійного забезпечення
{Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
№ 826/10137/14 від 03.11.2014}
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань пенсійного забезпечення зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 8 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI “Про державну службу”.

Прем'єр-міністр України
А.ЯЦЕНЮК
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 березня 2014 р. № 112
ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У пункті 7 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей” (ЗП України, 1992 р., № 7, ст. 182; Офіційний вісник України, 2007 р., № 10, ст. 359; 2008 р., № 12, ст. 301; 2011 р., № 99, ст. 3621):
1) абзаци третій і четвертий викласти у такій редакції:
“щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення, крім щомісячних надбавок (доплат), установлених особам, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із законодавством і залишені за їх згодою та в інтересах справи на службі) та премії. Розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією за будь-які 60 календарних місяців служби підряд перед звільненням. Середня сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення загальної суми цих видів грошового забезпечення за 60 календарних місяців служби на 60.
Для осіб, які звільнені із служби у 2008 році та пізніше або які померли (загинули) в зазначений період і на час звільнення (смерті) мають менш як 60 календарних місяців служби (крім осіб, виплата грошового забезпечення яким провадилася на умовах і в порядку, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2005 р. № 748від 3 вересня 2005 р. № 865від 9 березня 2006 р. № 268 і від 15 листопада 2006 р. № 1588), середньомісячна сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення за фактичні місяці служби підряд перед звільненням (смертю) починаючи з січня 2008 р. на кількість таких місяців.”;
2) абзац п’ятий виключити;
3) в абзаці шостому цифри і слова “24 календарні місяці” замінити цифрами і словами “60 календарних місяців”.
2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2000 р. № 865 “Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 22, ст. 906; 2003 р., № 17, ст. 773; 2006 р., № 11, ст. 710; 2009 р., № 63, ст. 2220; 2012 р., № 18, ст. 657):
1) абзац перший викласти у такій редакції:
“1. Установити, що розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг або кваліфікаційні класи, класний чин або спеціальні звання, вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії відповідно до Закону України “Про державну службу”, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією за будь-які 60 календарних місяців роботи, яка дає право на даний вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією. Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат на 60.”;
2) в абзаці четвертому:
у першому реченні слова і цифри “за останні 24 календарні місяці роботи підряд, яка дає право на даний вид пенсії, перед зверненням за пенсією або” виключити;
друге речення викласти у такій редакції: “Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат на 60.”;
3) в абзаці п’ятому цифри “24” замінити цифрами “60”.
3. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2001 р. № 1155 “Про встановлення щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв’язку із закриттям Чорнобильської АЕС” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 37, ст. 1691; 2007 р., № 86, ст. 3151):
1) в абзаці першому цифри і слова “25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, визначеного на відповідний рік для осіб, які втратили працездатність” замінити цифрами і словом “237,25 гривні”;
2) в абзаці другому цифру і слова “5 відсотків розміру зазначеного прожиткового мінімуму” замінити цифрами і словом “47,45 гривні”.
4. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 265 “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 25, ст. 785, № 74, ст. 2485; 2009 р., № 81, ст. 2742; 2012 р., № 91, ст. 3686):
1) пункт 1 після слів “пенсійних виплат” доповнити словами “, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, а після слів “не досягає” - словами і цифрами “в інвалідів I та II груп прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, та”;
2) абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:
“2. Установити, що у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, крім інвалідів I та II груп (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 949 гривень, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.”;
3) у пункті 5 слова і цифри “встановлюється з 1 квітня 2008 р. і” замінити словами і цифрою “, зазначена у пункті 1 цієї постанови,”.
5. У Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1210 “Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 92, ст. 3343):
1) у пункті 13:
в абзаці першому слова “до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність” виключити;
підпункти 1 і 2 викласти у такій редакції:
“1) особам, що належать до категорії 1:
з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:
інвалідам I групи - 474,5 гривні;
інвалідам II групи - 379,6 гривні;
інвалідам III групи - 284,7 гривні;
для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:
інвалідам I групи - 341,64 гривні;
інвалідам II групи - 227,76 гривні;
інвалідам III групи - 170,82 гривні;
2) особам, що належать до категорій 2-4:
особам, що належать до категорії 2, - 170,82 гривні;
особам, що належать до категорії 3, - 113,88 гривні;
особам, що належать до категорії 4, - 56,94 гривні;”;
у підпункті 3 цифри і слово “18 відсотків” замінити цифрами і словом “170,82 гривні”;
2) у пункті 14 цифри і слова “12 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність” замінити цифрами і словом “113,88 гривні”;
доповнити Порядок пунктом 15-1 такого змісту:
“15-1. Особам, які одночасно мають право на отримання надбавки, додаткової пенсії, підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до Законів України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”“Про жертви нацистських переслідувань” і “Про соціальний захист дітей війни”, таке підвищення провадиться за їх вибором за однією з підстав.”.
6. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1381 “Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 2, ст. 51, № 32, ст. 1184):
1) у вступній частині слова і цифри “у 2012 році” замінити словами і цифрами “починаючи з 2012 року”;
у підпункті 1 цифри і слова “42 відсотки прожиткового мінімуму, встановленого законом, для осіб, які втратили працездатність” замінити цифрами і словом “398,58 гривні”;
у підпункті 3 цифри і слова “12 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом, для осіб, які втратили працездатність” замінити цифрами і словом “113,88 гривні”;
в абзаці першому цифру і слова “7 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом, для осіб, які втратили працездатність” замінити цифрами і словом “66,43 гривні”;
абзац другий викласти у такій редакції:
“Особам, які одночасно мають право на отримання надбавки, додаткової пенсії, підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до Законів України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”“Про жертви нацистських переслідувань” і “Про соціальний захист дітей війни”, таке підвищення провадиться за їх вибором за однією з підстав.”.
7. В абзаці третьому постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 908 “Про підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни та деяких інших осіб, яким виповнилося 100 і більше років” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 75, ст. 3035) цифри і слова “20 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність” замінити цифрами і словом “189,8 гривні”.
8. У пункті 3 Порядку та умов визначення заробітної плати для обчислення пенсії державного службовця, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2013 р. № 426 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 47, ст. 1697):
1) абзаци другий і третій виключити;
2) в абзаці четвертому слова і цифри “з 1 січня 2014 р. до 31 грудня 2018 р.” та “1 січня 2014 р.” замінити відповідно словами і цифрами “з 1 січня 2015 р. до 31 грудня 2019 р.” та “1 січня 2015 р.”;
в абзаці п’ятому цифри і слова “1 січня 2019 р.” та “1 січня 2014 р.” замінити відповідно цифрами і словами “1 січня 2020 р.” та “1 січня 2015 р.”.

 


ПО ВЫХОДНЫМ И ПРАЗДНИКАМ БЛОГ НЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ

Комментариев нет:

Отправить комментарий